Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy 
w WnD Sp. z o.o.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WnD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej WnD Sp. z o.o. lub Administrator) z siedzibą w Rąbieniu, ul. Sucha 1/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail recepcja@wnd.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: privacy@wnd.com.pl.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Administratora i wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. W zakresie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora oraz ustalenia warunków współpracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, dalej RODO),
  – w celu prowadzenia rekrutacji w zakresie danych, które przysłali nam Państwo dobrowolnie np. nie wymaganych przepisami prawa lub wykraczających poza dane wymagane przez nas do zawarcia umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, a w przypadku umowy o pracę również z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na WnD Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WnD Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WnD Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  – dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. Jeżeli w wyniku realizacji obowiązków publicznoprawnych niezbędne jest przetwarzanie danych wrażliwych dotyczących Państwa zdrowia, WnD Sp. z o.o. przetwarza je w zakresie koniecznym na podstawie art. 9 ust. 1 lit b RODO lub na podstawie zgody wyrażonej z Państwa inicjatywy.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WnD Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz WnD Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, podmioty wykonujące badania poziomu kompetencji, podmioty świadczące usługi doradcze lub konsultacyjne w związku z prowadzonym aktualnie procesem rekrutacyjnym, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, pod warunkiem że przekazanie danych zostało w odpowiedni sposób zabezpieczone oraz spełnia wymagania określone przez RODO. W każdej chwili mogą Państwo otrzymać informację o stosowanych zabezpieczeniach przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zgłaszając swoje żądanie WnD Sp. z o.o.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez WnD Sp. z o.o., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 1 roku. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WnD Sp. z o.o.
 10. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 11. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.